payamgps.com

مکمل ضد پیری Finiti

2,900,000 تومان

FINITI™ بطور طبیعی آنزیم تلومراز طول تلومر های کوتاه افزایش می دهد.که در واقع زندگی سالم را به سلول های ما اضافه می نماید. صد ها مطالعات تحقیقاتی ارتباط مستقیم تلومر های کوتاه را با روند پیرشدن سلولی، نشان داده است. البته هیچ چیزی نمی تواند پیر شدن را متوقف نماید، اما سلامت سلول ها با سلامت سیستم داخلی برابر می باشد. سلامت سیستم داخلی با یک بدن سالم برابر می باشد. و در نهایت یک بدن سالم با قدرت، شادابی و جوانی شما برابر می باشد.